यो प्रति शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हो । आधिकारिक रुपमा हेर्न, कृपया भूउपयोग नियमावली, २०७९ र भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० हेर्नुहोला ।